You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

РЕЗУЛТАТИ

Професионалните компетенции, които участниците получават след приключване на практиката, надграждат професионалната им подготовка в училище, като им предоставят допълнителни  умения.

По време на мобилността учениците имат възможност да участват пряко в работния процес на 4 водещи чуждестранни фирми в електротехническата и електронната промишленост, да разширят спектъра на приложение на теоретичните знания в практиката в съответствие с международните стандарти в целевия бранш и да подобрят професионалните си компетентности, посредством придобиване на умения в сектор електротехника и електроника.

В резултат участниците се запознават със спецификата на съответната професия, която изучават. Полученият опит и практически умения, подобрените компетенции в сферата на електротехниката и електрониката ще повишат пригодността за заетост на участниците и ще отговорят на потребностите от кадри в целевия сектор. Това ще съдейства за създаване на нови работни места, а оттам и за намаляване ръста на безработицата.

В хода на мобилността, освен придобитите технически умения, участниците подобряват и своите меки умения: презентационни и комуникационни умения, логическо мислене, работа в екип, работна етика, изпълнение на конкретно техническо задание в срок, възпитание в акуратност, коректност, толерантност, гъвкавост, прецизност, развиване чувство за отговорност и самодисциплина.

С активната употреба на специфична техническа терминология по време на практиката участниците повишават и нивото си на владеене на английски език и своите езикови умения по италиански език в процеса на неформално общуване. Развиват умения за адаптация и работа в мултикултурна среда, зачитане на междукултурните различия и утвърждаване на чувството за европейско гражданство и европейско самосъзнание.

Други ползи и постижения за ползвателите от участието им в проекта са:

~  Повишаване на културната информираност;

~  Повишаване на увереността в собствените възможности;

~  Желание отново да участват в подобни инициативи;

~  Опознаване на други страни в Европа;

~  Нови запознанства и контакти.