You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ДЕЙНОСТИ

Основните дейности в рамките на настоящия проект включват двуседмична практическа заетост на участниците в реална работна среда под менторството на експерти от фирмите-работодатели. За практиката са избрани фирми от електротехническата и електронната промишленост с нужния капацитет и опит да предоставят адекватно обучение на ползвателите. Работната програма включва ежедневна практическа заетост /10 работни дни/ в следните тематични направления:

~  Структурен анализ на електрическите инсталации и съставяне на ел.проект;
~  Принципи на автоматизацията, техники и анализи на KNX инсталации;
~  Разработване на KNX проект за сградна автоматизация;
~  Асемблиране на компоненти от ел. табло;
~  Изграждане на енергоефективна ел. инсталация;
~  Правила за изграждане на ел. инсталации за битова употреба;
~  Поддръжка и ремонт, безопасност и тестване на ел. инсталации;
~  Въведение в европейския пазар за електронни компоненти и посещение на
производствена база на многонационалната компания ABB.

За успешното протичане на мобилността участниците в проекта преминават предварителна педагогическа, езикова и културна подготовка в България преди заминаването им за страната домакин.

Езиковата подготовка включва двумесечен курс по италиански език – А1-А2. От една страна, езиковото обучение има за цел улесняване комуникацията по време на престоя на участниците в Италия и увереност във владеенето на местния език, а от друга допринася за инвестиране в техните езикови умения. Провежда се и курс по технически английски език – 48 уч. ч. за придобиване на практически навици на общуване с използване на обща техническа терминология.

Педагогическата подготовка /20 уч. ч./ включва усвояване на по-специализирани теоретични знания в областта на електротехниката, електрониката и автоматизацията на производството в контекста на италианския опит и практики. Участниците придобиват знания и умения за спецификата на процесите на работа, условията за безопасност и трудови навици в страната домакин. Педагогическата подготовка подпомага уеднаквяването на входните умения на участниците, разширява техните познания в съответната област и им дава начален старт за ефективното изпълнение на работните задачи в реална работна среда.

Културната подготовка /20 уч. ч./ включва основни познания по история и география на Италия. Ползвателите се запознават с културата, нравите, обичаите, традициите и начина на живот на италианското общество. Това спомага за по-лесното им интегриране в едно общество, характеризиращо се с по-голямо мултикултурно и мултиетническо разнообразие.

Изпълнението на дейностите по проекта предвижда издаване на Сертификат за владеене на италиански език – ниво А1-А2 и Сертификат за преминат курс по технически английски език – ниво В1 по Общата европейска езикова рамка. Удостоверения за успешно премината педагогическа и културна подготовка също се присъждат на учениците.

Участниците в мобилността получават и Сертификати за премината практика, издадени от италианските фирми, в които стажуват, както и Референции за всеки ползвател, с които работодателите удостоверяват успешното представяне на участниците по време на практиката и добрите впечатления от професионалните им постижения, мотивация и инициативност през двуседмичния период на мобилността.

Проектът приключва с официално връчване на сертификатите Европас Мобилност на заключителни конференции за оповестяване резултатите от проекта и ползата от неговата реализация за целевите региони и участниците.