You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ПАРТНЬОРИ

„Европейски център за качество” ООД е модерна консултантска компания, основана през 2001 година.  Компанията е специализирана в разработването и управлението на проекти по различни програми на    Европейския съюз, както и разработване и внедряване на международни стандарти за управление на качеството.
Фирмата работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни и български партньори, между които са консултантски компании, образователни институции и висши училища, квалификационни центрове, неправителствени организации и други.

Компанията има богат международен опит и ноу-хау в подготовката на проектопредложения, техническо и финансово управление на проекти по различни европейски и други международни програми, сред които програма „Учене през целия живот” -  секторна програма „Леонардо да Винчи” (Пилотни проекти, Партньорства, Трансфер на иновации, Разработване на иновации, Мобилност, КД4), „Грундвиг” партньорски проекти, както и програма Интелигентна Енергия за Европа, ОП „Конкурентоспособност” и „Регионално развитие”, програма ФАР „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия“, програма ФАР „Трансгранично сътрудничество”, програма за развитие на ООН и други. Също така фирмата участва и като пълноправен партньор в проекти на свои партньорски организации в Европа.

Роля в проекта: Като координатор „Европейски център за качество” ООД отговаря за цялостното изпълнение на проекта - постоянен мониторинг на проектните дейности и постигането на заложените крайни резултати. Координаторът е отговорно лице за подбора на участниците, организирането на  ПЕК подготовка в България, заминаването и престоя на бенефициентите в страната домакин. Също така активно участва при дисеминацията на резултатите от проекта чрез международната си партньорска мрежа и участието в европейски валоризационни конференции и инициативи.

www.ecq-bg.com

 

Професионална гимназия по електротехника и технологии  „Г.С.Раковски”  – гр. Стара Загора е  държавно училище, осъществяващо обучение на ученици от осми до дванадесети клас в професионални  направления „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”, „Електроенергетика” и „Електрообзавеждане на производството”; „Автоматизация на непрекъснати производство“.

Гимназията  разполага със сграда за теоретично обучение и сграда за обучение по практика и лаборатория. Обособени са кабинети по: електротехника,електротехническо чертане, електрообзавеждане, електрически централи, електрически мрежи, релейна защита, електрически машини, компютърни системи и технологии; лаборатории по: електрически измервания, електрически машини, лаборатория по автоматизация, лаборатория по електрозадвижване и лаборатория по релейна защита и автоматика; 8 работилници по учебна практика. Особено полезни за обучаващите се в ПГЕТ са преките впечатления за работа със съвременна апаратура, контролно-измервателни уреди, компютърни системи, техническа документация и транснационалните партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

www. pgetstz.free.bg

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" – гр. Севлиево e модерно, авторитетно и предпочитано училище, в което се провежда 4 и 5 годишен курс на обучение в съответствие  с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по следните професии: „Машинен техник”, „Електротехник”, „Техник на компютърни системи” и „Техник на електронна техника”  с цел формиране на професионални компетенции на базата на усвояване на специфични знания и умения. Учебно-производствената практика е неразделна част от програмата на училището и е свързана с бъдещата професионална реализация на учениците на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”. Осъществяват се интеграционни връзки с фирмите от града за по- пълноценно усвояване на уменията и компетенциите по съответните професии/специалности.

www.pgmet.com

 

Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен подготвя кадри в областта на химическата промишленост, екологията, микропроцесорната техника, компютърните системи и технологии и автоматизацията на производството. Броят на учениците, обучаващи се в училището е
400. Обучението се провежда в 20 специализирани кабинета, оборудвани с мултимедийни системи, 12  лаборатории по компютърна техника, 6 кабинета по информатика и информационни технологии, 2 лаборатории по фото-волтаични системи. Професионалната гимназия има изградена дългогодишна традиция като участник в
международни проекти за мобилност и обучение. 

Роля в проекта: Трите професионални гимназии отговарят за разпространение на информацията за проекта, формулярите и другите изискуеми документи, съдействие на участниците в процеса на кандидатстване, събиране на кандидатурите и участие в оценяването на резултатите и окончателния избор на участници. Гимназиите оказват
активно съдействие при осъществяване на ПЕК по отношение на логистика и контрол на участниците. Те поемат ангажимента да изпратят също така придружаващи лица, които да се грижат за безопасността, дисциплината и контрола на участниците по време на целия им престой в страната домакин. Не на последно място, училищата се ангажират да разпространяват резултатите от проекта по време на неговото изпълнение и след неговото приключване.

www.pgeht.net

 

Фондация "Фениче" е основана през 2001 година. В началото фондацията насочва усилията си към  възстановяването на изоставени и силно замърсени зелени площи в индустриалната част на Падуа със съдействието на публични органи и граждански организации. В крайна сметка, Фениче решават да създадат първия дидактически парк за възобновяеми енергийни източници, който да даде възможност за устойчиво и отговорно поведение сред предприемачи, местни публични организации, образователни институции, асоциации и граждани в региона на Падуа, Североизточна Италия. Целта на фондацията е да се намали въздействието на близо 1 600 действащи промишлени предприятия върху околната среда чрез насърчаване развитието и разпространението на технологии за възобновяема енергия, както и запазване на една от най-големите зелени площи от деградация чрез построяване на иновативен натуралистичен парк. В своята дейност фондация Фениче работи активно с международни организации, университети и колежи, средни и начални училища, сдружения, частни и нестопански организации, търговски камари и министерства, малки, средни и големи предприятия. Организацията участва в изпълнението на различни регионални и международни проекти, голяма част от които са свързани с повишаване на академичното и професионалното образование на учащи и работещи, както и предоставяне на практическа подготовка на младежи и обучаващи организации от цяла Европа по различни програми. 

Фондация Фениче разполага с широка мрежа от контакти с лица от бизнеса и научните среди на регион Венето, работейки съвместно с тях по редица проекти с фокус върху устойчивото развитие на индустриалните зони посредством интегриране на природосъобразни и екологични решения в стратегиите за регионално и 
междурегионално развитие на предприятията и образоване на младите хора за повишаване на квалификацията им в областта на ВЕИ, енергийна ефективност, околна среда и енергиен мениджмънт.

В резултат от дългогодишния си опит и тясно сътрудничество с енергийни и промишлени предприятия в регион Венето по изпълнението на стажантски програми и мобилности, Фениче поема ангажимент в рамките на настоящия проект да осигури провеждане на практика в реална среда в 4 водещи и утвърдени фирми в целевия бранш:

Schüeco Italia (www.schueco.com/web/it) е лидер на пазара на високоефективни, енергоспестяващи решения. Компанията предлага иновативни решения за пренос на енергия: икономия на енергия - генериране на енергия - захранване на мрежата и автоматизирано управление; различни софтуерни инструменти и голямо разнообразие от системи и технологии, които интегрират елементи за автоматизация на сгради, като по този начин допринася за спестяване на енергия.

Favaron Moreno (www.favaronmoreno.com) има опит в PLC програмиране и прилагане на окабеляване борда на машините, както и използване на методи за модернизация и реконструкция, които позволяват използването на машини в различни производствени условия. Фирмата е специализирана в областта на ел. инсталации за гражданска употреба, жилищна и промишлена автоматизация. Част от услугите, които предлагат са изграждане на електрически табла, системи за мониторинг на съоръжението, схеми на свързване.

Solidalia (www.grupposolidalia.it) е създадена в резултат от сътрудничеството на няколко кооперации, принадлежащи към Federsolidarietà в регион Венето. Дейностите й включват инсталиране и поддръжка на ел. системи и монтаж на електромеханични компоненти и обекти.

 

ABB spa (new.abb.com/it) е световен лидер в областта на енергийните и автоматизираните технологии. Концернът има свои компании в около 100 страни и те предоставят решения за подобряване ефективността, производителността и качеството на дейността на своите клиенти, като същевременно минимизират въздействието върху околната среда. ABB предлага пълен набор от продуктови решения за ниско, средно и високо напрежение за свързване, защита, управление и измерване на широк обхват от ел. системи за всички ключови промишлени отрасли, включително жилищния сектор. Фирмата работи за подобряване ефективността на ел. инсталации чрез пакети от модулни подстанции, продукти за автоматизация на разпределението, мрежови прекъсвачи, измервателни и сензорни устройства, аксесоари за окабеляване, както и корпуси и кабелни системи, включително KNX системи, проектирани да интегрират и автоматизират осветлението, вентилацията, отоплението, охранителните системи и мрежите за комуникация на данни на сградите.

В качеството си на приемаща организация, Фениче ще бъде свързващото звено с фирмите, ще отговаря за логистиката, наставничеството и всички административни дейности по изпълнение на практиката в рамките на настоящия проект.

Роля в проекта: Ролята на Фениче в настоящия проект организиране на престоя,  настаняването и локалния транспорт на участниците в страната домакин, както и осигуряване на добри условия за ефективното протичане на тяхната практика. В качеството си на приемаща организация фондацията, както и фирмите работодатели са отговорни за изготвянето и проследяване изпълнението на учебната програма, за успешното и безпроблемно протичане на двуседмичната практика. Фениче се грижи също за културната обезпеченост на участниците и приобщаването им към чуждата среда.


www.fondazionefenice.it