You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Подбор на
участници

Правилният избор на 70 участници в мобилността е от съществено значение за ефективната и успешна реализация на проекта. Право на участие имат учениците в 10 и 11 клас с базова образователна подготовка по електротехника, ел.машини и апарати, ел. мрежи и инсталации и среден успех от 2015/2016 уч. г. най-малко добър 4.00, със специалност:

~  Електроенергетика, Електрообзавеждане на производството и Автоматизация на
непрекъснатото производство в ПГЕТ;
~  Машини и системи с ЦПУ, Ел. инсталации и Компютърна техника и технологии в ПГМЕТ;
~  Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи, както и тези с 2-ра специалност ВЕИ
в ПГЕХТ.

Критериите за предварителен подбор са:

~  Среден успех от предметите от ЗПП – най-малко мн.добър 4.50 за 2015/2016 уч. г.;
~  Владеене на английски език - минимум ниво В1;
~ Подготовка на мотивационно писмо, в което да защитят своята готовност за двуседмичен престой в Италия и мотивация да приложат придобитите чуждестранни знания и умения в България след края на проекта;
~  Представяне на разработка по темата на проекта - презентация, доклад, плакат, макет;
~  Добри комуникационни умения и готовност за работа в екип;
~ Без наложено наказание от Педагогическия съвет за неспазване на дисциплината и Правилника на училището (при налагане на наказание след сформиране на групата, ученикът ще бъде заместен с друг от списъка с резерви).


Процедурата за избор включва 2 етапа – първоначална селекция и крайно класиране.

Първият етап на подбор обхваща събиране на формуляри за участие, заявления за съгласие на родители, мотивационни писма и разработки по зададените теми, събеседване с психолог, индивидуални интервюта с кандидатите за проверка на мотивацията и нагласата им, както и тестова проверка на езиковите познания.

Вторият етап и окончателен подбор на участниците се извършва след проверка на усвоеното в резултат от проведената педагогическа, езикова и културна подготовка. Крайното класиране се базира на предварително изготвена методика за оценка на кандидатурите, обхващаща обективно определени и количествено измерими показатели от двата етапа с максимални 10 точки за всеки компонент. Всички процедури по подбора на участниците се основават на принципите на прозрачност, равнопоставеност и обективност.